Wednesday 1 June 2011

TNĐT - Ăn Xổi Ở Thì

"Ăn xổi" là ăn ngay khi vừa mới muối xong (như cà, dưa,...).  Còn  "ở thì" là ở có lúc, ở tạm trong một thời gian ngắn ("thì" có nghĩa là  thời, lúc).

Ăn thì tính chuyện ăn ngay. Ở thì có tư tưởng ở tạm, cho qua ngày.

Thành ngữ "ăn xổi ở thì" dùng để nói về lối sống tạm bợ chỉ tính  chuyện trước mắt, không nghĩ đến chuyện lâu dài.

        Phải điều ăn xổi ở thì
        Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày
        (Nguyễn Du. Truyện Kiều)
Tác giả Dương Trọng Hiếu
(Theo "Kể chuyện thành ngữ tục ngữ", NXB KHXH Hà Nội 1994


Mời xem thêm các bài viết khác trong phần Thành Ngữ - Điển Tích 

0 comments:

Post a Comment

 
;