Saturday 1 October 2011

Free Worksheets Web Site (good web site for Kids)

Free Worksheets Web Site (good website for Kids)

 Web site nầy rất tốt cho việc học hỏi và trau giồi kiến thức cho các bé.  Trang web site bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, cũng như có nhiều worksheets cho các bé từ Preschool tới Lớp 6 và các lớp lớn hơn. Hy vọng giúp ích cho các bé trong việc học hành.

Ngoài ra, trong web site nầy còn có thêm những bài học giúp các bé tập tô mầu, cùng các trò chơi giải trí.

Grade Level


Preschool - http://www.tlsbooks.com/preschoolworksheets.htm
Kindergarten - http://www.tlsbooks.com/kindergartenworksheets.htm
First Grade - http://www.tlsbooks.com/firstgradeworksheets.htm
Second Grade - http://www.tlsbooks.com/secondgradeworksheets.htm
Third Grade - http://www.tlsbooks.com/thirdgradeworksheets.htm
Fourth Grade - http://www.tlsbooks.com/fourthgradeworksheets.htm
Fifth Grade - http://www.tlsbooks.com/fifthgradeworksheets.htm
Sixth Grade - http://www.tlsbooks.com/sixthgradeworksheets.htm
Multi Grade - http://www.tlsbooks.com/miscellaneousworksheets.htmColoring Pages

General Coloring - http://www.tlsbooks.com/coloringpagelinks.htm
Educational Coloring - http://www.tlsbooks.com/educationalcoloring.htm
Preschool Coloring - http://www.tlsbooks.com/preschoolcoloringpages.htmMore Fun!

Dragon's Daily Drill - http://www.tlsbooks.com/dragonsdailydrill.html
Word Searches - http://www.tlsbooks.com/educationalwordsearchpuzzles.htm
Personalized - http://www.tlsbooks.com/personalizedpictures.htm
Pictures - http://www.tlsbooks.com/woodysworksheets.htm
Woody's Worksheets - http://www.tlsbooks.com/woodysworksheets.htmSubjects

Alphabet - http://www.tlsbooks.com/alphabetworksheets.htm
Language Arts - http://www.tlsbooks.com/englishworksheets.htm
Foreign Language - http://www.tlsbooks.com/foreignlanguageworksheets.htm
Geography - http://www.tlsbooks.com/geographyworksheets.htm
Handwriting - http://www.tlsbooks.com/handwritingworksheets.htm
History - http://www.tlsbooks.com/historyworksheets.htm
Holidays - http://www.tlsbooks.com/holidaypages.htm
Nursery Rhymes - http://www.tlsbooks.com/nurseryrhymes.htm
Math - http://www.tlsbooks.com/mathworksheets.htm
Music - http://www.tlsbooks.com/musicworksheets.htm
Religious - http://www.tlsbooks.com/religiousworksheets.htm
Science - http://www.tlsbooks.com/scienceworksheets.htm
Spelling - http://www.tlsbooks.com/spellingworksheets.htm
Sports - http://www.tlsbooks.com/superbowlworksheets.htm
Theme Worksheets - http://www.tlsbooks.com/themedworksheets.htm
Writing Activities - http://www.tlsbooks.com/languageartscreativewriting.htm

0 comments:

Post a Comment

 
;