Wednesday 30 April 2014

Sưu Tầm - Hồi Ký của Một Số Tác Giả

Dòng thời gian cứ mãi trôi, không ngừng lại.  Trong suốt thời gian mấy chục năm vừa qua, có rất nhiều chuyển biến xẩy ra trên toàn thế giới nói chung, và trong nước Việt Nam nói riêng.   Cho dù một số vị chứng nhân lịch sử còn sống hay đã khuất, nhưng những điều họ đã bỏ tâm tư truyền đạt qua các trang hồi ký vẫn sẽ còn được lưu giữ trong kho tàng văn học Việt Nam, và cũng là một nguồn tài liệu giúp cho các thế hệ sau được cơ hội tìm hiểu cùng suy ngẫm thêm những điều không được dậy dỗ trong chương trình học.Xin mời cùng hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua khi lần dở từng trang hồi ký của một số tác giả thường được nhiều người biết đến..


Trong bài viết nầy, Tứ Diễm xin mạn phép được chia sẻ nội dung sưu tầm nhận được qua email hay tìm được trên mạng.   Với những ai ưa chuộng văn chương và muốn tìm hiểu thêm về các biến cố lịch sử Việt Nam cận đại, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú khi đọc các quyển hồi ký liệt kê trong danh sách bên dưới, chẳng hạn như:
 • Hồi Ký - Sài Gòn Ngày Dài Nhất - tác giả Duyên Anh
 • Hồi Ký - tác giả giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh
 • Hồi Ký - tác giả Nguyễn Hộ
 • Hồi Ký - tác giả Trần Độ
 • Hồi Ký - Đồng Bằng Gai Góc - tác giả Xuân Vũ
 • Hồi Ký - Đến Mà Không Đến - tác giả Xuân Vũ
 • Hồi Ký - Mạng Người Lá Rụng - tác giả Xuân Vũ
 • Hồi Ký - Xương Trắng Trường Sơn - tác giả Xuân Vũ
 • Hồi Ký Của Một Thằng Hèn - tác giả nhạc sĩ Tô Hải
 • Hồi Ký - Bên Giòng Lịch Sử - tác giả link mục Cao Văn Luận
 • Hồi Ký - tác giả Trần Quang Cơ
 • Hồi Ký - tác giả Nguyễn Hữu Hạnh
 • Hồi Ký - Tôi Đi Tìm Tự Do - tác giả Nguyễn Hữu Trí
 • Hồi Ký - Cái Mốc Lịch Sử - tác giả Võ Long Triều
 • Hồi Ký - Tôi Phải Sống - tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ
 • Hồi Ký - Đêm Giữa Ban Ngày - tác giả Vũ Thư Hiên
 • Hồi Ký - Bên Thắng Cuộc - tác giả Huy Đức
 • Hồi Ký - Trại Kiên Giam - tác giả Nguyễn Chí Thiệp
 • Hồi Ký - Thép Đen - tác giả Đặng Chí Bình
 •  
 • Audio - Sài Gòn Những Ngày Cuối Tháng 4 Năm 75 - tác giả Vĩnh Khanh
 • Audio - 30 Tháng 4 Đêm Dài Nhất - tác giả Mường Giang
 • Audio - Cải Cách Ruộng Đất - tác giả Lê Đắc Trọng
 • Audio - Bốn Giờ Cuối Cùng của Tướng Nguyễn Khoa Nam
 • Audio - Trại Tập Trung - tác giả Duyên Anh •  --oOo--
  
HỒI KÝ SÀI GÒN NGÀY DÀI NHẤT 
của Duyên Anh

(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4 5


HỒI KÝ
của giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh
(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)


HỒI KÝ TRẦN ĐỘ
(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4 5
HỒI KÝ ĐỒNG BẰNG GAI GÓC
của Xuân Vũ
 (Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
 1 2 3 4


HỒI KÝ ĐẾN MÀ KHÔNG ĐẾN
của Xuân Vũ
(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)HỒI KÝ MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG
của Xuân Vũ
 (Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4 5HỒI KÝ ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN
của Xuân Vũ
 (Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4 5

HỒI KÝ XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG SƠN
của Xuân Vũ
 (Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4 5 6 7HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN
của nhạc sĩ Tô Hải
 (Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
 1 2 3 4 5 6HỒI KÝ BÊN GIÒNG LỊCH SỬ
của linh mục Cao Văn Luận

(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)HỒI KÝ NGUYỄN HỮU HẠNH:
(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HỒI KÝ TRẦN QUANG CƠ(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
 1 2 3 4

 HỒI KÝ TÔI ĐI TÌM TỰ DO
của Nguyễn Hữu Chí
(Xin vui lòng nhấn vào từng link bên dưới để đọc)
 1-20  21-40 41-60  61-80  81-95  96-Hết

HỒI KÝ CÁI MỐC LỊCH SỬ
của Võ Long Triều

(Xin vui lòng nhấn vào từng link bên dưới để đọc)

1-10   11-20   21-30   31-40  41-HếtHồi Ký Giáo Sư Trần Văn Khê


Download :
1 - 19 ---oOo---  20 - 40 ---oOo--- 41 - 63


Audio Book:
của Nguyễn Chí Thiệp
 
Xin mời nhấn vào đây để nghe đọc hồi ký
Audio Book: 
của Đặng Chí Bình

HỒI KÝ TÔI PHẢI SỐNG
của linh mục Nguyễn Hữu Lễ
Xin vui lòng nhấn vào từng link bên dưới để đọc)
 1-2    3-4  5-6  7-8  9-10  11-12  13-14  15-16   17-18  19-20  
21-22  23-24  25-26   27-28  29-30   31-32   33-34   
35-36   37-38   39-40  41-42   43-44   45-46  47-48 49-50HỒI KÝ ĐÊM GIỮA BAN NGÀY
của Vũ Thư Hiên
  Để thấy rõ thêm về bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và Tập Đoàn Cộng Sản Việt Nam cũng như để hiểu rõ hơn về sự bịp bợm, mị dân qua cái gọi là GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 của Bên Thắng Cuộc, kính mời quý vị đọc lại ĐÊM GIỮA BAN NGÀY của VŨ THƯ HIÊN:
(Xin vui lòng nhấn vào từng số bên dưới để đọc)
1    2    3    4   5     6     7   8    9     10     
11    12     13    14    15 16    17    18    19    20     
21     22    23    24    25   26    27     28  29    30     
 31    32    33    34    35     36     37   38    39   40    41 42 (KẾT)
 

Download Hồi Ký Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên 
do Trái Táo diễn đọc & huutinh upload:

00- http://www.mediafire.com/?c2cymhx4jyvf80t
01- http://www.mediafire.com/?a8svk8cggk3gcx8
02- http://www.mediafire.com/?28bqbe7y1347j3g
03- http://www.mediafire.com/?7azsd72m666021v
04- http://www.mediafire.com/?fo0dntyn3u1dr2p
05- http://www.mediafire.com/?u94csrrb4jcotk3
06- http://www.mediafire.com/?7t7nm81tj3q2oby
07- http://www.mediafire.com/?rf6zjb6cya5lr5v
08- http://www.mediafire.com/?kkjxgnoto8z9n9j
09- http://www.mediafire.com/?31inyn49t8eoz0a
10- http://www.mediafire.com/?8f67tqivvl0x9zn
11- http://www.mediafire.com/?mv3w7a845l4nfg0
12- http://www.mediafire.com/?8m4ghbtg3b90yel
13- http://www.mediafire.com/?vzmb1x6f4nht64t
14- http://www.mediafire.com/?c7z0sx8gxygits4
15- http://www.mediafire.com/?5zm21qhcxfb2uru
16- http://www.mediafire.com/?0ed83coa1avaerw
17- http://www.mediafire.com/?ddw5nc6re4g7wki
18- http://www.mediafire.com/?0ok165ek5hp27j2
19- http://www.mediafire.com/?ytmepnhywp13h0b
20- http://www.mediafire.com/?p4o18sid1exltl2
21- http://www.mediafire.com/?pn98pmq6bef9sep
22- http://www.mediafire.com/?ymmzdmfcybnz5c3
23- http://www.mediafire.com/?j47ju3izf8vvd2x
24- http://www.mediafire.com/?a9abv6axdi91u4n
25- http://www.mediafire.com/?q36y51uanj8mqm5
26- http://www.mediafire.com/?pxnadi46k1sl4tk
27- http://www.mediafire.com/?4oub2dazz74d71u
28- http://www.mediafire.com/?b9wudb1qkrmxfbf
29- http://www.mediafire.com/?sw1e1q6g1lv6lt6
30- http://www.mediafire.com/?qhrudl0mf0ydcib
1- http://www.mediafire.com/?ex9jtcnb7f2ebvv
32- http://www.mediafire.com/?7edc5aia1zue33y
33- http://www.mediafire.com/?1m4qlzczgir40mi
34- http://www.mediafire.com/?rhnq5bgjup5o8s0
35- http://www.mediafire.com/?d814iynr4g7bbci
36- http://www.mediafire.com/?58x9dppoph9kpqc
37- http://www.mediafire.com/?d49dk8h7ljosl3o
38- http://www.mediafire.com/?0pk003ky9jr5534
39- http://www.mediafire.com/?i07e0m30drpqll2
40- http://www.mediafire.com/?gfo754i78w0458w
41- http://www.mediafire.com/?92iot5r5atiwmig
42het- http://www.mediafire.com/?h17kbb90k1kb213
BÊN THẮNG CUỘC
của Huy Đức 
 
(Xin vui lòng nhấn vào từng link bên dưới để đọc)
 
Phần I:

CHƯƠNG 4    CHƯƠNG 5    CHƯƠNG 6    CHƯƠNG 7

Phần II

CHƯƠNG 20  CHƯƠNG 21    CHƯƠNG 22     CHƯƠNG - KẾTAUDIO


Sài Gòn Những Ngày Cuối Tháng 4 Năm 75
tác giả Vĩnh Khanh do Nguyễn Đình Khánh diễn đọc, upload huutinh 

 --oOo--

30 Tháng 4 Đêm Dài Nhất
tác giả Mường Giang do Nguyễn Đình Khánh diễn đọc, upload huutinh

--oOo--

Cải Cách Ruộng Đất
tác giả Lê Đắc Trọng do Trái Táo diễn đọc & upload
 --oOo--
4 Giờ Cuối Cùng của Tướng Nguyễn Khoa Nam
do viên trung úy tùy viên của Tướng Khoa Nam kể lại
Nam Phong & Phượng Dung đọc, dhn upload
 --oOo--
Trại Tập Trung
tác gi Duyên Anh, Trái Táo diễn đọc, huutinh upload
 (Xin vui lòng nhấn vào từng link bên dưới để nghe online hay download)
2 comments:

Anonymous said...

Hi sis TD,
Hổm rày L bận quá không có vô thăm nhà của sis, mới có mấy ngày mà sis post nhiều quá.
Hôm nay mới thấy mấy cái sưu tầm về ngày buồn của quê hương, làm cho L cũng buồn quá, sis thiệt có lòng, L bận quá cũng quên luôn, may nhờ đọc bài post của sis nên mới nhớ, thiệt là tệ quá.
L cám ơn sis cho L idea về finger food cho L, L dự định làm cupcakes và cream puffs, pate chaud, cinnamon buns.
Hổm rày L search ct cupcakes và có thử qua nhưng không thích, không còn thời gian để thử nữa, sis có làm qua ct nào thành công chỉ đường tắt cho L làm cho nhanh.
À L có thử làm võ cream puff cách đây mấy hôm, L làm buổi tối thấy ok lắm, không xẹp, không khô, L để trên rack overnight đến chiều hôm sau L đi làm về định đem cất thì thấy khô quá xá, ăn không có taste gì cả, sis nghĩ L làm cái võ cream puff trước rồi đông lạnh, đến ngày tiệc thì rebaked and decoration có được không ?
L đang thử làm trước coi ct nào ngon thì sẽ làm cho tiệc, L search riết rồi tối cả mắt, không biết dường mò luôn.

Nhờ sis chỉ cho L nhen, cám ơn sis thiệt nhiều, L ngại phiền sis quá, nhưng L chưa làm qua nên phải thử mất nhiều thời gian và cho mr trash hưởng nhiều quá, không đau lòng vì tốn tiền mà đau lòng vì bỏ nhiều công quá mà không thành công gì hết.

Cám ơn sis.

TuDiem's Corner said...

Sis Lychee mến,

Đúng là thời gian trôi qua thật nhanh, ai cũng tất bật trong đời sống thường ngày nên cũng khó tránh khỏi việc đôi khi quên lững điều gì đó.

Về cup cake, sis Lychee có muốn làm thử theo công thức nầy của TD hay không? Cup Cake hay là công thức Bánh Bông Lan Bơ (click vào tên 2 món đó sẽ tới bài viết). Làm thử rồi cho feedback nha

Về vỏ bánh cream puff, theo người quen làm ở tiệm bánh cho biết thỉnh thoảng đầu bếp sẽ làm sẵn rất nhiều vỏ bánh xong chia ra cất freezer. Mỗi ngày, họ sẽ mang xuống một phần, chờ vỏ bánh mềm thì cho nhân vào, hình như họ không nướng lại đó sis Lychee. TD làm ở nhà, muốn giản tiện thì cứ cho nhân xong rồi cất freezer luôn, khi muốn ăn, mang ra ngoài chờ tan đá là có bánh ăn ngay

Nếu làm cinnamon buns, sis Lychee thử cuốn nhỏ nhỏ cỡ vừa 2 miếng, ai thích ăn nhiều thì lấy thêm.

Nếu có thời gian, sis bầy mỗi cái bánh lên miếng cup cake liner kiểu như hình nầy nè, như vậy khách cầm ăn gọn hơn, không dơ tay và bàn tiệc nhìn cũng vui mắt vì nhiều mầu sắc

Chúc sis làm thành công nha

Post a Comment

 
;