Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - Đường Đời

  ĐƯỜNG ĐỜI

  Mấy phen lo toan luống bạc đầu
  Nam nhi chi chí, thẹn mày râu
  Tuỳ nghi mấy ai phong hiệp sĩ
  Đường đời vạn lối, mộng nam thâu
  "Ưng vô sở trụ ..." giờ vô động
  "Tri nhàn tiện nhàn..." chẳng cơ cầu
  Trà tươi qua tay đâu còn " nửa"
  Rượu nhạt sang canh dạ bán sầu
  --  Lâm Anh Tuấn.


  --oOo-- 

  NGẪM ĐỜI

  Bị sao Chổi chiếu bận bù đầu
  Tất bật sớm khuya, muốn ... rụng râu
  Giá được thanh nhàn như kẻ sĩ
  Ngắm trăng, ngâm vịnh suốt canh thâu ...
  Trót sinh vào thuở nhiều giao động
  Thực tế khác xa ước nguyện cầu
  Lãng đãng dốc đời gần một nửa
  Nửa kia chẳng hiểu vui hay sầu ...

  -- Tứ Diễm - May 21, 2003
  (họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)


  ---oOo---

  CHÚC  MỪNG

  Vài chữ mừng Quên vừa bắt đầu
  Khỏi cần tìm việc đến phờ râu        
  Từ nay hết ngại thành hàn sĩ
  Sắp tới không lo chuyện thất thâu
  Giải hạn, cúng sao, mệnh chuyển động
  Thành tâm, khấn vái, lòng thầm cầu
  Lĩnh lương nhớ giữ lại phân nửa
  Đãi tiệc Tao Đàn ăn giải sầu

  -- Tứ Diễm - May 26, 2003
  (họa giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)

0 comments:

Post a Comment

 
;