Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - Phân Minh

Đây là loại thơ liên hoàn, dùng 2 hay 4 chữ cuối mỗi câu trước để mở đầu cho câu kế tiếp.   Khi họa theo bài xướng, Tứ Diễm cũng tuân theo cách dùng các chữ cuối để mở đầu câu, và còn giữ nguyên vần cùng chữ cuối mỗi câu của bài xướng.


Phân Minh

Men say đạo-đức ngấm vào tâm
Đức ngấm vào tâm đạo kiếm tầm
Tâm đạo kiếm tầm bậc giác ngộ
Tầm bậc giác ngộ giải mê lầm

Mê lầm dìu-dắt hồn phiêu du
Dắt hồn phiêu du cõi sương mù
Du cõi sương mù mờ cửa đạo
Mù mờ cửa đạo đóng thiên-thu

Thiên-thu biến chuyển kiếp luân-hồi
Chuyển kiếp luân-hồi thân đổi ngôi
Hồi thân đổi ngôi vui phiền não
Ngôi vui phiền não tham-thấu rồi

Thấu rồi tỉnh-ngộ cõi trần-ai
Ngộ cõi trần-ai quả chẳng sai
Ai quả chẳng sai đời là khổ
Sai đời là khổ lắm hoạ-tai

Khổ lắm hoạ-tai khảo đảo mình
Tai khảo đảo mình nghe chúng sinh
Mình nghe chúng sinh lời êm-dịu
Sinh lời êm-dịu phải phân-minh

Diệu Tâm
Oct-2-2010
 
 
Thơ ai thanh thoát thấm vào tâm
Thoát thấm vào tâm - trí truy tầm
Tâm trí truy tầm - Tâm ngỡ ngộ?
Tầm tâm ngỡ ngộ, lại hiểu lầm...
 
Hiểm lầm khiến lạc bước lãng du
Lạc bước, lãng du nẻo sương mù
Du nẻo sương mù, xa cõi Đạo
Mù xa cõi Đạo - Hận ngàn Thu...
 
Ngàn Thu - nuối tiếc, mãi bồi hồi
Tiếc mãi bồi hồi - Sầu lên ngôi
Hồi sầu lên ngôi, hồn ảo não
Ngôi hồn ảo não, ắt buồn rồi...
 
Buồn rồi, chẳng muốn nói cùng ai
Muốn nói cùng ai?  Biết đúng - sai?
Ai biết đúng sai, hay sướng khổ?
Sai hay sướng khổ?  Thật thiện tai...
 
Khổ thật, thiện tai, cũng bởi mình
Tai cũng bởi mình, khiến sầu sinh
Mình khiến sầu sinh, lòng mềm dịu
Sinh lòng mềm dịu.  Trí cần minh...  (mẫn)
 
-- Tứ Diễm - Oct. 21, 2010
(họa giữ nguyên vần và chữ cuối mỗi câu)
 
 
 
 

0 comments:

Post a Comment

 
;