Friday 25 November 2011

Thơ Xướng Họa - "Tẩu Hỏa Nhập Ma"

TẨU HỎA NHẬP MA

Trong hang thu lạnh tịch thiền tâm
Tụ khí chân như dương chế âm
Lục dục thất tình tương đắc ý
Tam tòng tứ đức phải uyên thâm
Đả thông tư tưởng dồn chân khí
(Bức tóc nhổ râu những lúc cần)
Nếu chưa luyện được chung tình kiếm
Tẩu hỏa nhập ma miễn luận đàm


Lạc Duyên

~~~~~~~~

  TỊNH TU RÈN CHÍ

 Tuyết lạnh đổ về giá buốt tâm
 Mấy ngày nhiệt độ toàn là âm
 Gió hàn ùa thổi, chẳng như ý
 Tuyết đổ ào ào, da tái thâm
 Trốn lạnh tịnh tu, rèn chí khí
 Đạp băng đội tuyết chỉ khi cần
 Nắng hanh ấm áp mơ màng kiếm
 Gió chướng, giá băng xin miễn đàm


 Tứ Diễm - Mar. 8, 1999
(họa, giữ nguyên chữ cuối mỗi câu)

0 comments:

Post a Comment

 
;